...
Phạm Thúy

Giới thiệu
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc